Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna: Dz.U.2011.127.721 , , Obowiazuje od 2012-01-01 do 2012-02-29
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych
  1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
  2. przebywających na urlopach wychowawczych;
  3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
  4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
  5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
  6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
WYSOKOŚĆ WPŁATY
Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Obliczeń dokonuje się według wzoru:
Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% - Zn)

gdzie:
Kz - kwota zobowiązania
Pw - przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale
Zo - zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
Zn - liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat

Okres obowiązywaniaKwota przeciętnego wynagrodzeniaPodstawa
prawna
1.01.2012-29.02.2012
3416,00 złM.P.2011.103.1042

UWAGA
Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z wpłat na PFRON wynosi 2%.

W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia