Nasze usługi obejmują m.in. :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,  
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • doradztwo podatkowe,
 • bilans,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące dekretowanie i księgowanie następujących dokumentów:
  • faktur zakupu, sprzedaży
  • wyciągów bankowych
  • rozliczeń zobowiązań z pracownikami (delegacje służbowe)
  • innych dokumentów księgowych (np. PK, kasowych itp.)
  • prowadzenie rejestru podatku VAT
 •  przygotowywanie danych według oczekiwań Zleceniodawcy co do zakresu i terminów na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie rozliczeń deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,

Prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej

Zakres naszych usług w obszarze outsourcingu kadr i płac:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji  o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie  ewidencji urlopowej;
 • sporządzanie umów na ryczałty samochodowe i samochody służbowe;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS ( DG-1,Z-O6,Z-01);
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń w systemie lub systemach bankowych klienta;
 • odliczanie dobrowolnych składek (PKZP, Zw. Zaw, Sport, ubezpieczenia indywidualne, SKOK, zajęcia sądowe i przekazywanie na konta)
 • raport ewidencjonujący nieobecności ( choroby, urlopy i inne)
 • raport rozliczający czas pracy
 • raport dodatków i potrąceń
 • raporty z wykorzystania godzin nadliczbowych
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • wydruki okresów nie-składkowych i wydruki kart zasiłkowych
 • generowanie PIT (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 • doradztwo w zakresie prawa pracy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmować będzie w szczególności:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przygotowanie planu ich amortyzacji.
 • Sporządzanie deklaracji.


Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą:

 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,


Udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.

Gwarantujemy Państwu udział w postępowaniach podatkowych i skarbowych, toczących się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez okres trwania umowy o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Gwarantujemy Państwu również bezpośredni kontakt z organami podatkowymi powiązany z przygotowaniem odpowiednich pism wyjaśniających.